Gehanteerde methodes

Wij zetten verschillende methodes in waaronder de onderstaande methodes. 
Hierbij hebben wij een creatieve insteek, wij denken ‘out of the box’ en zijn flexibel en laagdrempelig betreffende onze bereikbaarheid voor cliënten. 

Krachtwerk

Het uitgangspunt is dat cliënten ook bij tegenslag het vermogen hebben te herstellen en hun leven weer op en aan te pakken. 
Krachtwerk:

 • Gaat uit van de eigen kracht van cliënten en de hulpbronnen in hun omgeving en versterkt de maatschappelijke participatie en zelfregie van cliënten.
 • Stelt vooraf geen grenzen aan de ontwikkeling van cliënten en hun omgeving.
 • Beschouwt de samenleving als rijk aan hulpbronnen en mogelijkheden tot herstel.
 • Richt zich op zelfsturing en neemt de keuzes van cliënten als vertrekpunt.
 • Draait om de werkrelatie tussen cliënt en begeleider.
 • Wordt bij voorkeur uitgevoerd in de natuurlijke leefomgeving van cliënten en zet maximaal in op benutting van het persoonlijke steunsysteem.


Dilemma Manager

Deze methode bestaat uit e-assessments die gebaseerd zijn op dezelfde uitgangspunten.  
De uitkomsten van de verschillende assessments bieden aan de cliënt en diens begeleider concrete inzichten en stimuleren daarbij de zelfregie door:

 • Bevordering van methodisch werken.
 • Sneller tot de kern komen in gesprekken.
 • Objectieve probleem

       stelling.

 • De cliënt staat centraal.
 • Facilitering met betrekking tot inzicht in de mentale balans, belastbaarheid van de cliënt.
 • Inzicht te geven in een passende studiekeuze of werk.Onze werkwijze

Systeemgericht:

Dit betekent dat niet alleen de cliënt centraal staat, maar ook de context waarbinnen de cliënt functioneert. Verandering van één persoon in het systeem kan voor verandering zorgen bij de andere leden van het systeem. Voorbeelden van systemen zijn: Een gezin met vader, moeder met één of meerdere kinderen, een familie, maar ook één persoon waarbij de psyche, het gevoel, het denken en de persoonlijkheid het
systeem vormen.

Oplossingsgericht: 

Het doel is om de cliënt in staat te stellen om met oplossingen te komen, om vervolgens zelf of met hulp van anderen het probleem aan te pakken. Het gaat om cliënten die niet meer in staat zijn om dit zelf of met hulp van anderen te doen. Wij maken hierbij onder andere gebruik van oplossingsgerichte vragen en motiverende gespreksvoering.

1 Gezin 1 Plan 

Wij werken met de methode 1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur. Gezinnen kunnen doordat zij problemen hebben op meer dan één gebied te maken hebben met diverse hulpverleners en organisaties. 
Er wordt afgestemd, geprioriteerd en er wordt een plan gemaakt. In het plan staan de krachten, hulpvragen, doelen, afspraken, acties, planning en er wordt afgesproken wie regie heeft. Het plan zorgt voor houvast en overzicht voor zowel het gezin als voor de professionals zodat efficiënt kan worden samengewerkt.
De methode kan een gezin in staat stellen om zelf regie te voeren. Munks & Schuckman werkt ook volgens dit principe wanneer wij met één cliënt werken in plaats van met een gezin. 

Geef me de 5 certificering

Al onze medewerkers zijn sinds 1 juli 2023 gecertificeerd om te werken met de methode 'Geef me de 5' (praktische methodiek voor de omgang met kinderen en volwassenen met autisme).

Sociaal ondernemen (SROI)

Wij bieden graag kansen aan kwetsbare jongeren tot 27 jaar en zijn er trots op dat we in 2023 een nieuwe elektrische bakfiets konden aanschaffen voor een moeder met vier jonge kinderen met medewerking van de RSD in de Regio Zuid Oost Utrecht!

Informatie & kwaliteit

Munks kan via een beschikking van de gemeente (in de Regio Gooi & Vechtstreek, Foodvalley en Zuid Oost Utrecht) worden ingezet. Voor begeleiding aan volwassenen is dit een beschikking vanuit de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning). Voor jeugd is een beschikking vanuit de Jeugdwet nodig.Bij de start van de begeleiding stellen wij samen met de cliënt een plan met doelen op. Het plan wordt samen met de cliënt geëvalueerd op afgesproken momenten gedurende de looptijd van de beschikking. 


Wij bieden kwaliteit:

 • Onze medewerkers zijn hoog gekwalificeerd en bij inzet Jeugd specialistisch SKJ geregistreerd.
 • Wij faciliteren zes wekelijkse SKJ geaccrediteerde intervisie en werken samen met een orthopedagoog-generalist.
 • Munks is in het bezit van het HKZ keurmerk Kleine organisaties.
 • Onze cliënten beoordeelden onze begeleiding via Kiwa cliënt enquetes gemiddeld met het cijfer negen, wij vragen periodiek klanttevredenheid uit en zijn goed bereikbaar.
 • De toezichthouder WMO van de Regio Gooi & Vechtstreek heeft in oktober 2021 vastgesteld in een rapportage dat wij als zorgaanbieder geheel voldoen aan alle kwaliteitseisen.


 • Munks is opleider en biedt een door SKJ geaccrediteerd Praktijkprogramma aan voor registratie van Jeugd- en Gezinsprofessionals met accreditatie nummer SKJ213873.

 Verwijsindex en Meldcode 

 • Munks is aangesloten op de Multisignaal Verwijsindex.
 • Munks houdt zich aan de richtlijnen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor meer informatie:


Onze klachtenregeling:

Munks is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Wij staan voor kwalitatief goede hulp. Wij zetten ons dagelijks in om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. Het kan voorkomen dat u toch niet tevreden bent en een klacht heeft. Indien dit het geval is kunt u contact opnemen met de directie van Munks. Samen zoeken we naar een passende oplossing. Indien nodig kunt u zich hierbij laten ondersteunen door een onafhankelijk klachten functionaris.

Contactgegevens directie Munks (Brita van Borssum Waalkes):
E   [email protected]
T   0681856664

Mocht u er niet uitkomen met de directie dan kunt u een klacht indienen via het klachtenformulier op www.klachtenportaalzorg.nl.
Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Het lidmaatschap Klachtenportaal Zorg betreft:

√   Klachtenregeling Wkkgz
√  Onafhankelijke Klachtenfunctionaris
√  Klachtencommissie jeugd (jeugdzorg onder de Jeugdwet)
√  Aansluiting bij de Wkkgz erkende Geschilleninstantie KPZ 

Jeugdstem

U heeft recht op onafhankelijke ondersteuning van een vertrouwenspersoon wanneer u er niet uitkomt met een jeugd hulpverlener. Een vertrouwenspersoon kan informatie geven over hoe de jeugdzorg in elkaar zit, wat je kunt verwachten, wat je rechten zijn, hoe je een gesprek op gang kunt brengen als iets je dwarszit, en hoe je een klacht kunt indienen. De vertrouwenspersoon adviseert en ondersteunt je hierbij. Daarbij kijken we altijd welke ondersteuning jouw voorkeur heeft.

Zo bereikt u Jeugdstem: t nummer: 088- 5551000

Lees hierover meer over Jeugdstem: 

Klacht over het handelen van de professional bij SKJ

Dit betreft klachten over de naleving van de gedragsregels volgens de Beroepscode en het handelen volgens de richtlijnen. Deze klachten kunt u indienen bij het College van Toezicht van het SKJ.  Alle professionals die geregistreerd zijn bij het SKJ vallen onder het tuchtrecht en moeten zich houden aan de regels van de voor hen geldende professionele standaard. Het tuchtrecht is bedoeld als een onpartijdige, deskundige behandeling van een klacht. Doel van het tuchtrecht is om de kwaliteit van het beroep te bevorderen door toetsing van en reflectie op het handelen van de professional. Daarvoor toetsen de tuchtcolleges klachten aan de Beroepscode van de professional. Lees meer over het indienen van een klacht bij het SKJ.

        Medezeggenschap cliënten

Cliëntenraad

Munks hecht grote waarde aan de kwaliteit en streeft continue naar verbetering van haar dienstverlening.
Daarom nodigen wij cliënten, vertegenwoordigers van cliënten en vrijwilligers van harte uit om lid te worden van de cliëntenraad.

Cliënt tevredenheids onderzoeken

Omdat wij het belangrijk vinden dat cliënten ons zelf vertellen over hun ervaring met de verschillende onderdelen van onze dienstverlening voeren wij periodiek cliënt tevredenheidsonderzoeken uit. 

Zo kunnen wij de ervaringen van cliënten meenemen in ons beleid en onze manier van werken optimaliseren.