Gehanteerde methodes

Wij zetten verschillende methodes in waaronder de onderstaande methodes. Hierbij hebben wij een creatieve insteek, wij denken ‘out of the box’ en zijn flexibel en laagdrempelig betreffende onze bereikbaarheid voor cliënten. 

Krachtwerk


Het uitgangspunt is dat cliënten ook bij tegenslag het vermogen hebben te herstellen en hun leven weer op en aan te pakken. 
Krachtwerk:

 • Gaat uit van de eigen kracht van cliënten en de hulpbronnen in hun omgeving en versterkt de maatschappelijke participatie en zelfregie van cliënten.
 • Stelt vooraf geen grenzen aan de ontwikkeling van cliënten en hun omgeving.
 • Beschouwt de samenleving als rijk aan hulpbronnen en mogelijkheden tot herstel.
 • Richt zich op zelfsturing en neemt de keuzes van cliënten als vertrekpunt.
 • Draait om de werkrelatie tussen cliënt en begeleider.
 • Wordt bij voorkeur uitgevoerd in de natuurlijke leefomgeving van cliënten en zet maximaal in op benutting van het persoonlijke steunsysteem.


DilemmaMethode


De methode bestaat uit e-assessments die gebaseerd zijn op dezelfde uitgangspunten.  
De uitkomsten van de verschillende assessments bieden aan de cliënt en diens begeleider concrete inzichten en stimuleren daarbij de zelfregie door:

 • Bevordering van methodisch werken.
 • Sneller tot de kern komen in gesprekken.
 • Objectieve probleemstelling.
 • De cliënt staat centraal.
 • Facilitering met betrekking tot inzicht in de mentale balans, belastbaarheid van de cliënt.
 • Inzicht te geven in een passende studiekeuze of werk.Onze werkwijze


 •  Systeemgericht:

Dit betekent dat niet alleen de cliënt centraal staat, maar ook de context waarbinnen de cliënt functioneert. Verandering van één persoon in het systeem kan voor verandering zorgen bij de andere leden van het systeem. Voorbeelden van systemen zijn: Een gezin met vader, moeder met één of meerdere kinderen, een familie, maar ook één persoon waarbij de psyche, het gevoel, het denken en de persoonlijkheid het
systeem vormen. 

 • Oplossingsgericht 

Het doel is om de cliënt in staat te stellen om met oplossingen te komen, om vervolgens zelf of met hulp van anderen het probleem aan te pakken. Het gaat om cliënten die niet meer in staat zijn om dit zelf of met hulp van anderen te doen. Wij maken hierbij onder andere gebruik van oplossingsgerichte vragen en motiverende gespreksvoering.

1 Gezin 1 Plan 


Wij werken met de methode 1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur. Gezinnen kunnen doordat zij problemen hebben op meer dan één gebied te maken hebben met diverse hulpverleners en organisaties. 
Er wordt afgestemd, geprioriteerd en er wordt een plan gemaakt. In het plan staan de krachten, hulpvragen, doelen, afspraken, acties, planning en er wordt afgesproken wie regie heeft. Het plan zorgt voor houvast en overzicht voor zowel het gezin als voor de professionals zodat efficiënt kan worden samengewerkt.
De methode kan een gezin in staat stellen om zelf regie te voeren. Munks & Schuckman werkt ook volgens dit principe wanneer wij met één cliënt werken in plaats van met een gezin. 

Informatie

Munks & Schuckman kan door middel van een beschikking van de gemeente (in de Regio Gooi & Vechtstreek of Zuid Oost Utrecht) worden ingezet. Voor begeleiding aan volwassenen is dit een beschikking vanuit de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning). Voor jeugd is een beschikking vanuit de Jeugdwet nodig.

Bij de start van de begeleiding stellen wij samen met de cliënt een plan met doelen op. Het plan wordt samen met de cliënt geëvalueerd op afgesproken momenten gedurende de looptijd van de beschikking. 


Wij bieden kwaliteit:

 • Donna Schuckman en Brita van Borssum Waalkes zijn beiden SKJ geregistreerd en Kiwa gecertificeerd. Onze medewerkers zijn hoog gekwalificeerd en SKJ geregistreerd.
 • Onze cliënten beoordeelden onze begeleiding via Kiwa cliënt enquetes gemiddeld met het cijfer negen.
 • De toezichthouder WMO van De Regio Gooi & Vechtstreek heeft in oktober 2021 vastgesteld in een rapportage dat wij als zorgaanbieder geheel voldoen aan alle kwaliteitseisen.

 Verwijsindex en Meldcode 

 • Munks & Schuckman is aangesloten op de Multisignaal Verwijsindex.
 • Munks & Schuckman houdt zich aan de richtlijnen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor meer informatie:


        Medezeggenschap cliënten

Cliëntenraad

Munks & Schuckman hecht grote waarde aan de kwaliteit en streeft continue naar verbetering van haar dienstverlening.
Daarom nodigen wij cliënten, vertegenwoordigers van cliënten en vrijwilligers van harte uit om lid te worden van de cliëntenraad.

Cliënt tevredenheids onderzoeken

Omdat wij het belangrijk vinden dat cliënten ons zelf vertellen over hun ervaring met de verschillende onderdelen van onze dienstverlening voeren wij periodiek cliënt tevredenheidsonderzoeken uit. 

Zo kunnen wij de ervaringen van cliënten meenemen in ons beleid en onze manier van werken optimaliseren.

Munks & Schuckman is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Wij staan voor kwalitatief goede hulp. Wij zetten ons dagelijks in om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. Het kan voorkomen dat u toch niet tevreden bent en een klacht heeft. Indien dit het geval is kunt u contact opnemen met de directie van Munks & Schuckman. Samen zoeken we naar een passende oplossing. Indien nodig kunt u zich hierbij laten ondersteunen door een onafhankelijk klachten functionaris.

Contactgegevens directie Munks & Schuckman:
info@munksenschuckman.nl
0612362000 / 0681856664

Mocht u er niet uitkomen met de directie dan kunt u een klacht indienen via het klachtenformulier op www.klachtenportaalzorg.nl

Het lidmaatschap Klachtenportaal Zorg betreft:

√   Klachtenregeling Wkkgz
√  Onafhankelijke Klachtenfunctionaris
√  Klachtencommissie jeugd (jeugdzorg onder de Jeugdwet)
√  Aansluiting bij de Wkkgz erkende Geschilleninstantie KPZ 

U heeft recht op onafhankelijke ondersteuning van een vertrouwenspersoon wanneer u er niet uitkomt met een jeugd hulpverlener. Lees hierover meer op www.akj.nl.
Zo bereikt u het AKJ: 088 – 555 1000 / info@akj.nl